رنگرزي

سالن رنگرزي با سه خط کامل رنگرزي ايتاليايي و دانمارکي شامل : ديگ رنگرزي تحت فشار ، کوبش سانتريفوژ ، خشک کن و پرس عدل بندي با ظرفيت 500 تن در ماه مشغول به توليد بوده و علاوه بر نياز خود آماده دريافت هرگونه سفارش رنگرزي الياف آکريليک مي باشد .

ريسندگي

سالن ريسندگي با 6 خط کامل ايتاليايي ( شامل حلاجي ، کاردينگ و بوبن پيچي ) با ظرفيت حداقل 300 تن در ماه ، نخ مورد نياز مجتمع را تامين مي کند .

بافندگي

سالن بافندگي با 76 دستگاه بافندگي ژاکارد و دو خط چله پيچي ايتاليايي با ظرفيت توليد حداقل 150000 تخته پتو در ماه مشغول به توليد مي باشد .

تکميل

سالن تکميل با 6 دستگاه خارزني و 3 دستگاه مينک و 10 سري چرخ نواردوزي کلا از کشور ايتاليا با ظرفيت حداقل 150000 تخته پتو در ماه در حال تکميل پتوهاي توليد شده اين گروه مي باشد .

بسته بندي

پتوهاي توليدي پس از توليد داخل نايلون قرار مي گيرند و پس از آن داخل کارتن يا عدل بسته بندي و شرينگ مي شود .

صادرات

اين مجتمع بيشتر توليدات خود را به کشورهاي همسايه ، اروپا و آفريقا صادر مي نمايد .